Lãnh đạo Công ty tham gia Tết trồng cây
  
Lãnh đạo công ty tham gia, hưởng ứng Tết trồng cây